השגות למנהל ולרשויות המס

התבקשת לשלם תשלומים למנהל, מס שבח, מס רכישה?? אל תשלם/תשלמי מיד !!! ניתן להפחית את הדרישה ובחלק מהמקרים לבטלה לחלוטין.

השגות למנהל ולרשויות המס והשגות לרשות מקרקעי ישראל

משרדינו מתמחה בהגשת השגות לרשות מקרקעי ישראל על שומות דמי היתר, דמי שימוש, שווי קרקע לרבות נחלות ומשקים, תוך כדי נקיטת טכניקות שונות להפחתה בשל חשיפה לנתוני עסקאות רבים ושיטות עבודה של המנהל.
בהתאם להחלטה מספר 1304 של רשות מקרקעי ישראל, מתקשר המבקש לטעון כנגד שומה, ובגינה בלבד, רשאי להגיש בהשגה ראשונה , באמצעות הרשות, שומת השגה בתוך 60 ימים מן היום שהשומה והמסמכים הנוספים על פי נהלי הרשות הומצאו לידיו או מיום שהוצאה לידיו התשובה לפי סעיף 3 לפי המאוחר. הגשת בקשה להשגה על שומה כרוכה בתשלום אגרה.
מתקשר הטוען כי נפלה טעות בשומה, רשאי להגיש לרשות בקשה לתיקון הטעות, בתוך 21 ימים מהיום שהשומה הומצאה לידיו.
על החלטה שהתקבלה בהשגה ראשונה ניתן יהיה להשיג השגה שניה בפני ועדת השגות.
ועדת ההשגות תהא בת שלושה חברים, והם: עובד מדינה הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, השמאי הממשלתי הראשי או סגנו ושמאי מקרקעין ששמו כלול ברשימת השמאים המכריעים לפי הוראות סעיף 202ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-.

ירון וצוות משרדו, המומחים בתחום ההשגות והערעורים לרשות מנהל מקרקעי ישראל , ישמחו להכין עבורכם חוות דעת והשגה באופן מקצועי וראוי תוך כדי הפחתת שומות וערכים שנקבעו ע"י רמ"י.

השגות לרשויות המס

מס שבח
מס שבח הנו הרווח ההוני שנוצר במכירת נכס מקרקעין, דהיינו השבח המחושב כהפרש בין מחיר מכירת הנכס למחיר קניית הנכס, בצמוד למדד ובקיזוז הוצאות רכישה והוצאות שגרמו להשבחת הנכס, לרבות, שכר טרחת עורך דין בעת רכישת הנכס, שכר טרחת מתווך, הוצאות שיפוץ הנכס, מס רכישה, אגרות ומיסים שונים, הוצאות ריבית בגין משכנתא, פחת וכדומה.
המס מחושב עפ"י שיעורי מס המשתנים לכל נישום ונישום.
חוקי המס מאפשרים פטורים שונים שאינדיבידואלים לכל אדם ואדם, אותם יש לנצל, במידה ונדרש, באופן חכם ונכון המתאים לכל עסקה ועסקה.
לעיתים, אף אין כדאיות בעסקה בשל המס הנדרש מרשויות המס בגין העסקה.
הנישום יכול להגיש השגה לרשויות המס באמצעות שמאי מקרקעין ו/או עו"ד המומחה במיסוי מקרקעין ובעל ניסיון בניהול השגות מול רשויות המס, בה הוא יוכל למקסם את זכויות החייבים באופן מושכל ונכון. בהשגה יש לנמק ולהסביר את מהות ההשגה. רשויות המס יכולות לדחות את ההשגה או לקבלה.
יתכן ובחישוב מסוים, יתברר שלא קיים שבח (רווח הון) מהעסקה, בכך, אין למעשה צורך להשתמש בפטור ממס שבח, במיוחד על רקע הידיעה כי שימוש בפטור מבטל זכות שימוש בפטור לדירה נוספת בעתיד.
ירון וצוות משרדו, המומחים בתחום מיסוי המקרקעין, ישמחו לבצע בדיקה עבורכם ויבחנו אם קיימת לכם זכאות לפטור ממס שבח.

מס רכישה
במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין. מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שלגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה – שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים.
מס הרכישה נקבע בשיעור ממכירת הזכויות. בעסקאות של דירות מגורים מס הרכישה נקבע לפי מדרגות מס. להלן לדוגמא מדרגות מס רכישה לרכישת דירת מגורים:

דירת מגורים יחידה:
– על חלק השווי שעד 1,664,520 ₪: 0%
– על חלק השווי שבין 1,664,520 ₪ – 1,974,335 ₪: 3.5%
– על חלק השווי שבין 1,974,335 ₪ – 5,093,535 ₪: 5%
– על חלק השווי שבין 5,093,535 ₪ – 16,978,450 ₪: 8%
– על חלק השווי שמעל 16,978,450 ₪: 10%

דירת מגורים אחרת:
– על חלק השווי שעד 5,095,570 ₪: 8%
– על חלק השווי שמעל 5,095,570 ₪: 10%

עולה חדש:
– על חלק השווי שעד 1,672,385 ₪: 0.5%
– על חלק השווי העולה על 1,672,385 ₪: 5%

משק חקלאי:
– עד 437,665 ₪- 0.5%.
– מעל 437,665 ₪- 5%.

ירון וצוות משרדו, המומחים בתחום מיסוי המקרקעין, ישמחו לבצע בדיקה עבורכם ויבחנו אם קיימת לכם זכות להפחתה במס רכישה.

לפרטים נוספים: טלפון: 072-395-2236 פקס: 15337399992 דוא"ל: office@yaron-neheman.co.il
שלחו לנו הודעה ונשוב אליכם בהקדם:

  לפרטים נוספים:
  טלפון: 072-395-2236
  פקס: 15337399992
  דוא"ל: office@yaron-neheman.co.il

  שלחו לנו הודעה ונשוב אליכם:

   התקשרו כעת